خدمات فنی مهندسی

صحه گزاری در صنعت فیلتراسیون از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا که فرآیند فیلتراسیون و جداسازی آخرین فرصت برای جلوگیری از ورود آلودگی و ذرات به اجزای سیستم می باشد. خدمات تست فیلتراسیون برای بهینه سازی فرآیند جداسازی هنگام انتخاب نوع و اندازه فیلتر صحیح توصیه می شود. این شرکت دارای واحد های مختلف تست انواع فیلتر می باشد که عملکرد فیلتر را شبیه سازی کرده و نتایج قابل اعتماد را تضمین می نماید. تست‌های بین آزمایشگاهی را سازماندهی  و پس از پردازش داده‌ها، عدم قطعیت‌های مرتبط با روش‌های آزمایش جدید را کمی‌سازی کند. شایان ذکر است که این آزمایشگاه علاوه بر تست و آزمون کلیه محصولات صنعت فیلتراسیون  قادر به تست و آزمون  انواع مدیاها و مواد مورد استفاده در ساخت فیلترها شده و به سازندگان  این محصولات  نیز مشاوره در زمینه ساخت با توجه به شرایط کاری و میدانی محصولات نهایی ارائه می دهد. شرکت پارس آزمون برای انجام خدمات  فنی، مهندسی و پژوهشی خود رویکردی دقیق، عمل گرایانه و مستقل دارد.

به طور کلی زمینه خدمات فنی مهندسی عبارتند از:

  • انجام آدیت های فنی از فرآیندها و محصولات موجود
  • کمک به بخش خرید و مناقصات برای تدوین مشخصات فنی محصول
  • انجام آزمونها و تستها بر روی انواع فیلترها و متریال مطابق با نیاز مشتریان
فهرست